Top left design element Top right design element
Главная Музыка и Видео Галерея Статьи Блог Ссылки Форум Почта Контакты Регистрация Вход
Главная » Музыка/Видео » Адыгская музыка» Кушхов Туган

Сортировать по: Названию · Загрузкам
(3,8Mb 128kb/s)
Дыщэплъыр данлъэк1 къыщысщ1к1эрэ сэрмыгъуэ, бзыущхьэу хызогъэзагъэр.
П1эщхьагък1э зи гу мызэгъахэри, сэрмыгъуэ, дунейк1э жыхьэнэмыгъэ.

Къайсэржьым Финистрэ Стемыми, сэрмыгъуэ, маф1эгур щызэрызошэр,
Зэпылъу зэрымышахэри, сэрмыгъуэ, дунейк1э жыхьэнэмыгъэ.
Кушхов Туган | |--> Загрузок: 1216 <--| Добавил: Admin | Дата: 03.07.2008 | Рейтинг: 5.0/10 | Комментарии (2)

(1,7 Mb 128kb/s)
Кушхов Туган | |--> Загрузок: 1062 <--| Добавил: Admin | Дата: 03.07.2008 | Рейтинг: 5.0/1 | Комментарии (1)

(3,9 Mb 128kb/s)
Кушхов Туган | |--> Загрузок: 1960 <--| Добавил: Admin | Дата: 03.07.2008 | Рейтинг: 5.0/1 | Комментарии (1)

(2,9 Mb 128kb/s)
Гъамахуэ жэшурэ, мы жэш мазагъуэр, мазэгъуэ нэхутэкъэ ей.
Къуажэ шу гуартэу, сэ сызпэрытыри, зэрысхъумэнур сэ сипщэрылътэкъэ ей
Кушхов Туган | |--> Загрузок: 1041 <--| Добавил: Admin | Дата: 03.07.2008 | Рейтинг: 5.0/3 | Комментарии (0)

(3,3 Mb 128kb/s)
Кушхов Туган | |--> Загрузок: 2247 <--| Добавил: Admin | Дата: 03.07.2008 | Рейтинг: 5.0/7 | Комментарии (2)

(3,1 Mb 128kb/s)
Кушхов Туган | |--> Загрузок: 2356 <--| Добавил: Admin | Дата: 03.07.2008 | Рейтинг: 4.9/12 | Комментарии (6)

(3,8 Mb 128kb/s)
Кушхов Туган | |--> Загрузок: 1792 <--| Добавил: Admin | Дата: 03.07.2008 | Рейтинг: 5.0/1 | Комментарии (0)

(2,9 Mb 128kb/s)
Кушхов Туган | |--> Загрузок: 1868 <--| Добавил: Admin | Дата: 03.07.2008 | Рейтинг: 5.0/2 | Комментарии (2)

(3,4 Mb 128kb/s)


Урысым и пщышхуэр Кавказым къыхуол1э
Л1ыгъэр зэтрахыу жа1эурэ, зауэр къыдащ1ыл1э

Хэкум дыщыраху мы махуэхэр сыту лажьэшхуэ
Лажьэу къыттехьа мыгъуэхэм ди гур кърашхык1.

Кушхов Туган | |--> Загрузок: 886 <--| Добавил: Admin | Дата: 03.07.2008 | Рейтинг: 5.0/1 | Комментарии (0)


Кушхов Туган | |--> Загрузок: 1934 <--| Добавил: Admin | Дата: 04.11.2010 | Рейтинг: 5.0/3 | Комментарии (0)

Лъэгъуныгъэм удэмыджэгу, укъисынущ, си дахэ,
Джэгур хэхи къыздэк1уэ, къыздэк1уэ си дахэ
Кушхов Туган | |--> Загрузок: 1281 <--| Добавил: Admin | Дата: 04.11.2010 | Рейтинг: 4.9/7 | Комментарии (0)

Ей Адыгэш къабзэу
Сэ, си шагъдий
Кушхов Туган | |--> Загрузок: 1206 <--| Добавил: Admin | Дата: 04.11.2010 | Рейтинг: 5.0/6 | Комментарии (0)Top left design element
Top right design element