Top left design element Top right design element
Главная Музыка и Видео Галерея Статьи Блог Ссылки Форум Почта Контакты Регистрация Вход
Музыка/Видео » Адыгская музыка » Тхагалегов Мурат » Инаркъуей мафlэсым и уэрэд
 
 
| Размер: Mb | |--> Загрузок : 1676 | Рейтинг: 0.0/0 | | 08.10.2018 |

Уэзырхэ Нахъуэми
Хьэщlэ къыхуокlуэ,
Хьэутий нокlуэри
Шыхэр щlетlыкlкъэ.

Ибг щlэтlыкlауэрэ
Елдар мэпщафlэ,
Фадэ нэхъыфlхэри
Борэ къахуехькъэ.

Щоджэн Елмырзэри
Уи ныбжьэгъу гупсэ,
Нышыр къахуихьри
Жэрэ къэсащ-тlэ.

Дыщэ lэлъынри
Дэпым егъэлъейкъэ,
Улъэрэ-лъейуэ
Хьэжмуд къэсащ-тlэ.

Тумэ Хьэтlытlэри
Уи зэхэзежэщ,
Хьэжмуд дэжыхукlэ,
Аркъэхьэ макlуэ.

Ныбэжь Бэчырми
Ахъшэ кърехкъэ,
Абдж нэщl къыдехри
Алий къыдокl-тlэ.

Уэзырхэ пщlантlэм
Сэмэвар щагъэувкъэ,
Фызыжь увахэри
Джабэм йожэкl-тlэ.

Тумэ Хьэжбейри
Уи цlырыхъущlэщ,
Сэмэвар lэрыщlри
Щыблэм икъутэ!

Тумэ Тlатlымри
Зэрынэзакъуэ,
Нахъуэ изакъуэ
Щэ дигъэсащ-тlэ.

Шэрий Къасымри
Сабырщlэгъейщ-тlэ,
Уэзырхэ дгъейуэрэ
Къуажэр тфlисащ-тlэ.

Мэкъуо Жамботри
Уи фlыцlагъэшхуэщ,
Шэрий хьэблэшхуэри
Фlыцlагъэм щlащтэ!

Шэрий lэуесри
Зэрыхуэlушэ,
Ислъэмей шухэри
Къызэрохьэх-тlэ!

Мэкъуо Жамботри
Уи лlы мылажьэщ,
Сытхэр ди лажьэу
Дыкъебгъэсэкlрэ?!

Мэкъуо Хьэмышэри
Уи молэ нэпцlщ-тlэ,
Къумыкъу тхьэгъэпцlым
Дигъэунэхъуащ-тlэ!

Тумэ Бэрокъуэми
Пхъэхэр къефыщl-тlэ,
Хьэблэ фызыжьхэми
Зогъэфыщlыж-тlэ!

Шэрий Тlырыгури
Хъыдан бгырыпхкъэ,
Фызыжь бгырыпххэри
Мафlэм хисхьащ-тlэ!

Дзыгъур хывитlри
Бэкхъым къыщожьэ,
Шыл гъэжьа фшхынумэ
Уэзырхэ фыкlуэ!

Псыншэхэ Шокъуэри
Дамыгъэ тедзэщ,
Мафlэм зытеддзэурэ
Тlэщlэлъэтащ-тlэ.

Шогуэ ефэндыжьми
Хьэжыгъэр къешэч-тlэ,
Дэ тхуэмышэчри
Уэзырхэ Нахъуэщ.

Уэзырхэ Нахъуэри
Дыжьын къамэшхуэщ,
Уиадэшхуэ и хабзэри
Къэбублэжащ-тlэ!

Хьэткъут зэшитlри
Уи фыз къэмышэщ,
Ямышэжынри
Хьэсибат къыхукlуэ!

Ныбэжь Къасботри
Ди къуажэ гъуощ-тlэ,
Хьэблэ фызыжьхэм
Гъуэгыу къажыхь-тlэ.

Шэрий Даутри
Уи пцlыlуэпцlышэщ,
Инарыкъуей унэхэр
Зэрагъэпцlыж-тlэ.

Теги: Инаркъуей, Тхагалегов
Похожие песни:

avatar

Всего комментариев: 0
Top left design element
Top right design element