Top left design element Top right design element
Главная Музыка и Видео Галерея Статьи Блог Ссылки Форум Почта Контакты Регистрация Вход
Музыка/Видео » Адыгская музыка » Нахушев Черим » Черим Нахушев - Си къашэныр аращ
 
 
| Размер: 3,4 Mb | |--> Загрузок : 1642 | Рейтинг: 4.8/18 | | 05.02.2010 |
(128 kbps)


Кавказ щхьэщыгум и акъужь мащIэм
Пшэр егъэкIуасэ гущэ уэуи
Си пщIыхь нэIуасэу гур зыгъэкIуасэр
Си тхьэIухудыр аращ.
Тхьэрыкъуэ пщэхуу зэпсэгъу цIыкIуитIым
ЗызыхуагъафIэ гущэ уэуи.
ГущIэ щызгъафIэу си псэм фIэIэфIыр
Си тхьэIухудыр аращ.

Ежьу:

Ар си дахэщ еу-уэ-ра-да ар си нэ си псэщ еу-уэ-ра-да
Си лъэгъуныгъэри еу-уэ-ра-да, си къэшэныр аращ
Ар си дахэщ еу-уэ-ра-да адыгэ пщащэщ еу-уэ-ра-да
Сызыгъэусэри еу-уэ-ра-да, си къэшэныр аращ.

Нэхущ бзу цIыкIухэр махуэщIэ къакIуэм
ЕкIуурэ хуобзэрабзэ уэуи
Пшынэм и Iэпэр зыхуэбзэрабзэр
Си лъагъуныгъэр аращ.
Дыгъэр я плъапIэу сэхуран гъагъэм
Хуэмурэ зыдагъазэр уэуи
Нанэ и плъапIэу си гум щызгъафIэр
Си тхьэIухудыр аращ.


Теги: черим, Си къашэнур, Нахушев
Похожие песни:

avatar

Всего комментариев: 0
Top left design element
Top right design element